Categories
Biznes, Dofinansowania

Ulga na ekspansję to nowa ulga kosztowa pozwalająca na podwójne odliczenie wartości kosztów

Oprócz opisanej przez nas we wcześniejszym artykule ulgi B+R przedsiębiorcy mają
możliwość skorzystania z ulgi na ekspansję, inaczej nazywana ulgą prowzrostową oraz
marketingową.

Jest to nowa ulga kosztowa, z której podatnicy pierwszy raz będą mogli skorzystać w
zeznaniu podatkowym za rok 2022.
Obejmuje ona koszty przeznaczone na
komercjalizację wytworzonego produktu, mająca zachęcić podatników do zdobywania
kolejnych rynków zbytu. Podstawą prawną jest art. 26gb Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz art. 18eb Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych (CIT). Ulga wspiera więc podatników w rozwoju. Według założeń Ministra
finansów ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskich firm na arenie
ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Na czym polega ulga na ekspansję?

Głównym celem ulgi jest możliwość podwójnego odliczenia wartości wydatków, które są
kosztami uzyskania przychodów i mają związek ze zwiększeniem przychodów ze
sprzedaży produktów.
Podwójne odliczenie wartości wydatków związanych jest z tym, iż
wydatki na ekspansję mogą zostać odliczone zarówno jako koszty uzyskania przychodów
(standardowe odliczenie kosztów) oraz w ramach ulgi na ekspansję jako odliczenie od
podstawy opodatkowania do wysokości nie większej niż 1 mln zł w roku podatkowym.
Limit ten pozostaje bez zmian nawet w sytuacji, kiedy przychody ze sprzedaży będą
dotyczyć większej liczby produktów. Odliczenie dokonuje się w zeznaniu za rok
podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży
produktów.
W przypadku wystąpienia straty lub gdy kwota przysługujących podatnikowi
odliczeń jest wyższa od uzyskanych dochodów, wówczas przedsiębiorca ma prawo do
odliczenia ulgi w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych
następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo
skorzystać z odliczenia.

Komu przysługuje ulga na ekspansję?

Ulga skierowana jest zarówno do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jak i do
osób prawnych, którzy sprzedają produkty (przedmioty materialne).
Produkt ten musi
być wytworzony bezpośrednio przez podatnika.

Przykład:

Spółka Z zajmuje się sprzedażą bluz, które sama wcześniej projektuje. Następnie Spółka
zleca wytworzenie ubrań szwalni, która jest podmiotem trzecim dla Spółki. Obecnie
Spółka zamierza wypuścić na rynek całkowicie nowy fason. Niestety Spółka z uwagi na
skorzystanie przy produkcji z usług podmiotu trzeciego nie będzie mogła skorzystać z ulgi na ekspansję.

Jakie przesłanki należy spełnić?

Podatnik uprawniony jest do skorzystania z odliczenia, jeśli w okresie dwóch kolejno
następujących po sobie latach podatkowych (licząc od roku, w którym poniósł koszty
zwiększenia przychodów), spełnił jedną z poniższych przesłanek:

 • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w porównaniu z rokiem poprzedzającym rok, w którym nastąpiło poniesienie tych kosztów,
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych,
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Jak wynika z ustawy podatnik na zwiększenie dochodów ma dwa lata. Nie musi jednak
uzyskać zwiększenia przychodów w każdym roku. Jeśli jednak podatnik nie spełni
żadnego z warunków dotyczących zwiększenia sprzedaży, będzie musiał zwrócić
uprzednio odliczoną kwotę w zeznaniu podatkowym za rok, w którym upłynął termin na
ich spełnienie.

Należy jednak pamiętać, że przy ustalaniu spełnienia powyższych warunków określeniu,
obowiązują pewne ograniczenia.
Przy określeniu wzrostu przychodów:

 • uwzględnia się wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu w Polsce,
 • nie liczy się odpłatne zbycie produktów do podmiotów powiązanych,
 • nie liczy się wydatków, które zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, bądź zostały podatnikowi zwrócone w innej formie,
 • nie liczy się wydatków uwzględnionych w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a CIT.

Co to są koszty uzyskania przychodów?

Ustawodawca dokładnie określił w przepisach, jakie koszty można odliczyć w ramach
ulgi. Są to koszty:

 • uczestnictwa w targach poniesione na:
  • organizację miejsca wystawowego,
  • zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,
  • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;
 • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Ile można zaoszczędzić stosując ulgę na ekspansję? – przykład

Spółka A. będąca producentem gier wprowadziła do swojej oferty nowy produkt na skalę polskiego rynku. Produkt ten został w pełni zaprojektowany i wyprodukowany przez
Spółkę. Produkt nie będzie sprzedawany do podmiotów powiązanych Spółki A.

W celu wypromowania produktu Spółka w 2022 roku wystąpiła na trzech dwudniowych
targach gier, które odbywały się w Polsce. Spółka w sumie wydała na dojazd
pracowników 3 600 zł netto (bilety na pociąg) oraz 2 tys. zł netto na wyżywienie i
nocleg. Z kolei organizacja miejsca wystawowego wystawianego podczas powyższych
targów wyniosła Spółkę 80 tys. zł (kwota dodatkowo zawiera druk broszur, katalogów i
ulotek informacyjnych). Ponadto Spółka wykupiła szereg reklam w social mediach za 55
tys. zł netto. Dodatkowo Spółka wydała 20 tys. zł netto w celu przygotowania strony
internetowej pod nowy produkt.

Zakładając, że Spółka A. nie działa na terenie Polskiej Strefy Inwestycji, koszty
produkcji oraz sprzedaży nie były i nie będą Spółce zwracane w jakikolwiek sposób oraz
wszelkie dochody osiągnięte przez Spółkę są opodatkowane na terytorium Polski to
Spółka A. w ramach ulgi będzie mogła od rocznego dochodu dodatkowo odliczyć wydatki
w wysokości w wysokości 157 tys. zł netto (Spółka nie mogła odliczyć biletów
kolejowych, ponieważ w ustawie wskazane są wprost wyłącznie bilety lotnicze). Jeżeli
Spółka A. opodatkowana jest podatkiem 19% to stosując ulgę na ekspansję zaoszczędzi
29 830 zł.

leszek przybyłka ppsc
Autor
Leszek Przybyłka PPSC
Leszek Przybyłka jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończył Wydział Prawa i Administracji. Posiada specjalizację w dziedzinach prawa podatkowego, prawa karnego skarbowego oraz sporów sądowych.
W maju 2008 roku pomyślnie zdał egzamin na doradcę podatkowego i we wrześniu tego samego roku został wpisany na oficjalną listę doradców podatkowych, prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Następnie, we wrześniu 2008 roku ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Kolejnym ważnym osiągnięciem było wpisanie na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, co miało miejsce w listopadzie 2008 roku.