Misją firmy Midero S.A. jest dostarczanie wysokiej jakości usług związanych z zarówno z szeroko pojętym tworzeniem oprogramowania, usługami sieciowymi  jak i marketingiem oraz reklamą dla firm w Polsce i zagranicą. 

Celem głównym firmy Midero S.A. w zakresie Polityki Jakości jest osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta, który otrzymuje konkretną usługę z zakresu prezentacji produktów w szeroko pojętym marketingu i reklamie, tworzenia stron www, aplikacji internetowych oraz związana z tym optymalizacja pod wyszukiwarki internetowe przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych,  w sposób sprawny i przyjazny dla Klienta, po konkurencyjnych cenach. 

Dla utrzymania i zwiększania satysfakcji Klientów innych stron potencjalnie zainteresowanych świadczoną przez firmę działalnością oraz w celu ciągłego osiągania zadowolenia Klientów, Firma ustaliła i przyjęła poniższe Strategiczne Cele Jakościowe:

 • oferowane i dostarczane są jedynie te usługi, które spełniają potrzeby i oczekiwania Klientów, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi,
 • odpowiednio wysoki poziom jakości oferowanych usług firmy decyduje o długotrwałym utrzymaniu jej konkurencyjności,
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN – EN ISO 9001:2015 oraz niniejszą Politykę Jakości,
 • najwyższy poziom świadczonych usług pozwala Firmie na systematyczne zwiększanie konkurencyjności oraz ciągły jej rozwój,
 • tworzenie i rozwijanie usług oferowanych przez Firmę następuje w sposób kompetentny, sprawny oraz uwzględniający potrzeby Klientów, 
 • Klienci Firmy otrzymują od niej całościową i niezbędną dla nich wiedzę na temat świadczonych usług, 
 • ciągłe monitorowanie i doskonalenie procesów, zapewnia systematyczną poprawę działania, zwiększenie produktywności oraz obniżenie kosztów,
 • ciągłe komunikowanie i informowanie o Polityce i Celach Jakości wszystkich pracowników/pracobiorców, na wszystkich istniejących w Firmie poziomach zarządzania, a także dla wszystkich stanowisk,
 • ustawiczne podnoszenie kompetencji pracowników/pracobiorców Firmy,
 • realizację działalności w sposób sprawny, kompetentny z uwzględnieniem oczekiwań odbiorcy, 
 • ciągłą poprawę jakości realizowanych usług poprzez systematyczne unowocześnianie wyposażenia oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii komunikacji,
 • minimalizację zagrożeń oraz wykorzystanie istniejących szans w kontekście działalności Firmy  i przyjętych dla niej Celów działania.

Odpowiedzialność za osiąganie wyznaczonego poziomu jakości oferowanych usług dotyczy każdego pracownika/pracobiorcy Firmy, a osiągana jest przez stosowny podział zadań i kompetencji pracowniczych.

Za ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie Polityki Jakości oraz umożliwienie jej realizacji tak, aby każdy pracownik/pracobiorca był w stanie uczestniczyć w realizacji Celów Jakości odpowiedzialny jest Zarząd Firmy. 

Ustanawiając przedstawioną w niniejszym dokumencie Politykę Jakości, Zarząd Firmy  zapewnia, że:

 • jest ona stosowna do celów działania Firmy oraz jej kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego,
 • oparta jest i wspiera strategiczne kierunki rozwoju Firmy,
 • stanowi ramy umożliwiające wyznaczenie Celów Jakości,
 • wyraża osobiste zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w powstanie warunków niezbędnych do jej realizacji we wszystkich obszarach działań firmy, a także do osiągania opracowanych Celów Jakościowych.

Zarząd Firmy wraz z pracownikami/pracobiorcami zobowiązuje się do utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2015,  a także do doskonalenia skuteczności Systemu oraz zapewnienia zasobów niezbędnych do funkcjonowania Systemu i jego rozwoju.