Zabłocie 23/23 30-701 Kraków
Zadzwoń +48 535 588 571
Napisz do nas [email protected]

Od początków istnienia firmy Midero zrealizowaliśmy ponad 600 usług szkoleniowych i doradczych z ponad 3000 uczestników. Były to szkolenia zarówno dla małych, jak i dużych firm. W wykonywanej przez nas pracy odkrywamy i prezentujemy nowe możliwości wzrostu i kierunki rozwoju setek polskich przedsiębiorstw. Dzięki takim działaniom, jako jedna z 62 firm w Polsce, uzyskaliśmy również status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

W ciągu kilku lat działalności zdobyliśmy wiele zawodowych doświadczeń i umiejętności — czujemy się ekspertami w dziedzinie szkoleń dla sektora MSP. Naszym celem, do którego dążymy każdego dnia, jest szeroko rozumiany rozwój i edukacja innych przedsiębiorstw — wskazywanie, jak efektywnie piąć się po szczeblach kariery.

Dlatego też po 6 latach działalności szkoleniowo-doradczej postanowiliśmy powołać Fundację Midero. Chcemy jeszcze skuteczniej pomagać przedsiębiorstwom zwiększać budżet na prace B+R (badawczo-rozwojowe) oraz działania marketingowe. Pozyskujemy i wykorzystujemy w tym celu fundusze europejskie przeznaczone na działalność rozwojową.

 

Fundacja Midero prowadzi działalność badawczo-rozwojową na zlecenie Midero S.A oraz podmiotów trzecich. Fundacja zatrudnia dr Rafała Olszowskiego jako specjalistę ds. badawczo-rozwojowych oraz opiekuna naukowego dla pracowników Fundacji. Dr Rafał Olszowski posiada wieloletnie doświadczenie w realizowaniu projektów badawczo-rozwojowych z zakresu analiz big data i sieci neuronowych. Realizował projekty naukowe i badawczo-rozwojowe przy współpracy z Massachusetts Institute of Technology, Tallinn Technical University (Estonia) oraz Wyższą Szkołą Europejską im. Ks. J. Tischnera. Od roku 2018 jest również zatrudniony jako Adiunkt w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Jednym z projektów prowadzonych przez Fundację Midero jest akcja edukacyjna pod nazwą „Akademia Midero”, czyli cyklu spotkań edukacyjnych, w ramach których szkolimy przedsiębiorców oraz ich pracowników w zakresie sprzedaży, marketingu, technologii informacyjnych oraz sposobów pozyskiwania finansowania.

Oto dokładna lista naszych celów i przedsięwzięć:

Cele Fundacji Midero to:

 • – działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • – działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • – działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • – upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 • – promocja i organizacja wolontariatu,
 • – promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • – promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 • – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
 • – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • – działania w zakresie klastrów biznesowych,
 • – wspieranie działań prowadzących do promocji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i za granicą,
 • – organizację szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu rozpoczynania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,
 • – świadczenie usług doradczych, dedykowanych zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom podejmującym działalność gospodarczą,
 • – popularyzację światowych rozwiązań w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw,
 • – wdrażanie programów realizowanych ze środków pomocowych krajowych oraz międzynarodowych na wsparcie przedsiębiorstw,
 • – organizowanie i udział w akcjach oraz kampaniach społecznych, targach, wystawach, seminariach, konferencjach, pokazach, aukcjach, imprezach edukacyjnych i kulturalnych,
 • – prowadzenie działalności naukowej i badawczej,
 • – współpracę z innymi podmiotami, w tym instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji. 
 •  

Fundacja Midero rozpoczęła swą działalność w grudniu 2021 roku. Wierzymy, że przez wiele następnych lat będziemy kontynuować misję edukacyjną na temat możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw. Liczymy na wsparcie i żywe zainteresowanie naszymi działaniami. Zapraszamy do kontaktu!

Statut Fundacji Midero

Aktualny odpis z KRS