Działalność wspomagająca rozwój

Fundacja Midero prowadzi działalność badawczo- rozwojową na zlecenie Midero S.A. oraz podmiotów trzecich. 

Po 6 latach prowadzenia szkoleń i doradztw postanowiliśmy powołać Fundację Midero, aby jeszcze skuteczniej pomagać przedsiębiorstwom w rozwoju.

Pomagamy zwiększać budżet na prace badawczo- rozwojowe oraz działania marketingowe.

Pozyskujemy i wykorzystujemy w tym celu fundusze europejskie przeznaczone na działalność rozwojową.

Ponad 970 usług doradczych i szkoleniowych

Od początków istnienia firmy Midero zrealizowaliśmy ponad 970 usług szkoleniowych i doradczych dla ponad 5400 uczestników. Były to szkolenia zarówno dla małych, jak i dużych firm. W wykonywanej przez nas pracy odkrywamy i prezentujemy nowe możliwości wzrostu i kierunki rozwoju setek polskich przedsiębiorstw. Dzięki takim działaniom, jako jedna z 59 firm w Polsce, posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

W ciągu kilku lat działalności zdobyliśmy wiele zawodowych doświadczeń i umiejętności. Czujemy się ekspertami w dziedzinie szkoleń dla sektora MSP. Naszym celem, do którego dążymy każdego dnia, jest szeroko rozumiany rozwój i edukacja innych przedsiębiorstw oraz wskazywanie jak efektywnie piąć się po szczeblach kariery.

 

 

Doświadczenie w dziedzinie analiz big data i sieci neuronowych

Fundacja zatrudnia dr Rafała Olszowskiego jako specjalistę ds. badawczo- rozwojowych oraz opiekuna naukowego dla pracowników Fundacji. Posiada on wieloletnie doświadczenie w realizowaniu projektów badawczo-rozwojowych z zakresu analiz big data i sieci neuronowych. Realizował projekty naukowe i badawczo- rozwojowe przy współpracy z Massachusetts Institute of Technology, Tallinn Technical University (Estonia) oraz Wyższą Szkołą Europejską im. Ks. J. Tischnera. Od roku 2018 jest również zatrudniony jako Adiunkt w Akademii Górniczo- Hutniczej.

Akademia Midero

Jednym z projektów prowadzonych przez Fundację Midero jest akcja edukacyjna pod nazwą „Akademia Midero”. W ramach cykli spotkań edukacyjnych, szkolimy przedsiębiorców oraz ich pracowników w zakresie optymalizacji procesów przy użyciu sztucznej inteligencji, technologii informacyjnych, sprzedaży, marketingu oraz sposobów pozyskiwania finansowania.

Cele Fundacji Midero

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

promocja i organizacja wolontariatu

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Dołącz do naszej społeczności!

W wykonywanej przez nas pracy odkrywamy i prezentujemy nowe możliwości wzrostu i kierunki rozwoju setek polskich przedsiębiorstw.